Ann Keil, Orlando Woman Looks to Extend Florida Rape Law, My Fox Orlando

Orlando woman looks to extend Florida rape law – FOX 35 News Orlando